top of page

Servicevoorwaarden voor de online toegang tot en het gebruik van Memomove

 

De huidige servicevoorwaarden (“Servicevoorwaarden” of “TOS”) zijn van toepassing op de relatie tussen Dri3m BV, een in België gevestigde vennootschap, met maatschappelijke zetel te Ledebergstraat 67, 9050 Ledeberg, en geregistreerd bij het de Belgische Kruispuntbank voor ondernemingen met registratienummer 0812.730.336 (hierna de “Vennootschap”) en elke persoon en / of entiteit die de Servicevoorwaarden aanvaardt vóór activering van haar login en paswoord (hierna “Abonnement”) verstrekt door de Vennootschap , of een van de door het Bedrijf aangestelde wederverkopers) (hierna "Eindgebruiker").

 

De Servicevoorwaarden regelen de rechten en plichten tussen het Bedrijf en de Eindgebruiker met betrekking tot het gebruik door de Eindgebruiker, na activering van het Abonnement, van Memomove (hierna "Software"), zoals van tijd tot tijd gewijzigd door het Bedrijf. Door het surfen op deze website of bij gebruik van de Memomove toepassing, gaat u automatisch akkoord met de laatste versie van onze servicevoorwaarden.

 

 

ARTIKEL 1: Betaling van het betreffende abonnementsgeld - DUUR

 

De Eindgebruiker heeft pas toegang tot en gebruik van de Software nadat de Servicevoorwaarden zijn geaccepteerd. Indien het Bedrijf de betaling van de relevante abonnementskosten niet binnen één (1) maand na activering van het Abonnement heeft ontvangen, kunnen de gebruikersrechten van de Eindgebruiker door het Bedrijf worden opgeschort. De Eindgebruiker zal, in het geval het Abonnement niet rechtstreeks bij het Bedrijf is gekocht, het Bedrijf niet aansprakelijk stellen voor een dergelijke opschorting als het niet ontvangen van betaling door het Bedrijf te wijten is aan het verzuim van een wederverkoper om het Bedrijf te betalen.

 

Het recht van de Eindgebruiker om de Software te gebruiken door gebruik te maken van het Abonnement wordt overeengekomen voor een periode van in het opgestelde contract afgesproken termijn in jaren. Voor elke extra termijn van één (1) jaar moet de Eindgebruiker vóór voortzetting van het recht om de Software te gebruiken of vóór heractivering van het Abonnement, de dan geldende jaarlijkse licentievergoeding betalen, die het Bedrijf toepast op Eindgebruikers en mits De gebruiker accepteert de nieuwste versie van de TOS.

 

 

ARTIKEL 2: Gebruik van het softwareplatform via Specifieke Hardware

 

De Eindgebruiker heeft uitsluitend toegang tot en gebruik van het softwareplatform via web of via compatibele hardware:

Ondersteunde toestellen: Samsung Galaxy TabA 2016 (10,1 wifi)

Bewegingssensoren: Wahoo Cadence RPM Sensor en Meeblue Ultra-Thin Beacon U1

 

 

 

ARTIKEL 3: TOEGANG TOT HET SOFTWAREPLATFORM

 

De Eindgebruiker heeft onbeperkte toegang tot het softwareplatform (7 dagen per week, 24 uur per dag) gedurende de duur van zijn Abonnement, behalve in het geval van enige wijzigingen die het Bedrijf moet aanbrengen aan het softwareplatform en die de toegang tijdelijk kunnen beperken en / of gebruik (inclusief upgrades en onderhoud) daarvan. Hieronder vallen tijdelijke beperkingen als gevolg van upgrades of onderhoud bij derden, zoals het cloudplatform of de Google Street View-database. Het Bedrijf informeert de Eindgebruiker vooraf, voor zover mogelijk, over dergelijke belemmeringen en / of beperkingen van toegang. De Vennootschap kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld.

 

 

ARTIKEL 4: ONBEPERKT AANTAL GEBRUIKERS - DRAADLOZE INTERNETVERBINDING

 

De Eindgebruiker heeft een niet-exclusieve licentie voor een onbeperkt aantal gebruikers die in zijn gebouwen verblijven of er gebruik van maken, met dien verstande dat de Eindgebruiker erkent en aanvaardt dat de software alleen mag worden gebruikt in het kader van de professionele werkomgeving van de Eindgebruiker. Gebruiker.

 

Toegang tot en gebruik van het softwareplatform vereist voldoende stabiele draadloze toegang tot internet, met voldoende dekking, waarvoor alleen de Eindgebruiker verantwoordelijk is. In geen geval kan de Vennootschap aansprakelijk worden gesteld of worden belast met reparaties indien de problemen met betrekking tot de toegang tot en / of het gebruik van het softwareplatform te wijten zijn aan het ontbreken van een adequate internettoegang.

 

 

ARTIKEL 5: TOEZICHT BIJ GEBRUIK VAN DE SOFTWARE

 

De Eindgebruiker erkent en aanvaardt dat het gebruik van de Software onder gepast toezicht moet staan, meer bepaald met het oog op de gezondheidsrisico's voor gebruikers die aan het gebruik ervan kunnen zijn verbonden. De Eindgebruiker is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor het informeren van gebruikers en het zorgen voor gecontroleerd gebruik van het pakket en zal een adequate verzekering afsluiten die eventuele ongevallen of schade dekt die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de Software.

 

 

ARTIKEL 6: GARANTIE

 

Indien de Eindgebruiker problemen ondervindt bij de toegang tot en / of het gebruik van de Software en / of het softwareplatform, dient de Eindgebruiker het Bedrijf hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. De Maatschappij zal het probleem zo spoedig mogelijk en voor zover mogelijk oplossen, zonder verdere schadevergoeding verschuldigd te zijn. De enige taak van het Bedrijf bestaat erin eventuele substantiële defecten van de software te verbeteren (voor zover redelijkerwijs mogelijk op technisch niveau) door de software te wijzigen of een alternatieve versie van de Software te leveren.

 

 

 

Het bedrijf is niet gehouden tot enige garantie, verbetering, vervanging of reparatie indien:

  1. de defecten of problemen zijn veroorzaakt door misbruik, oneigenlijk of ongeoorloofd gebruik, inclusief elk gebruik dat in strijd is met de gebruikershandleiding, waarvan de Eindgebruiker erkent een exemplaar te hebben ontvangen;

  2. de problemen worden veroorzaakt door een defecte en / of onvoldoende internetverbinding;

de defecten of problemen werden veroorzaakt door slijtage, ongeval, brand, natuurrampen, stroomuitval en, meer in het algemeen, elke oorzaak die buiten de diensten van het Bedrijf valt.

 

 

ARTIKEL 7 - AANSPRAKELIJKHEID

 

7.1. Aansprakelijkheid van de eindgebruiker

 

De Eindgebruiker is aansprakelijk voor inbreuken op de bepalingen van de Servicevoorwaarden, of dit nu door de Eindgebruiker is of door personen die de Software op het terrein van de Eindgebruiker gebruiken.

 

7.2. Bedrijfsaansprakelijkheid en vrijwaring door de eindgebruiker

 

Het bedrijf kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het softwareplatform, anders dan de schade waarnaar wordt verwezen in de Servicevoorwaarden. De Eindgebruiker vrijwaart het Bedrijf van elke claim van een gebruiker met betrekking tot schade en / of een ongeval voortvloeiend uit het gebruik van de Software.

 

De enige aansprakelijkheid van het bedrijf en het enige verhaalsmogelijkheid voor de eindgebruiker voor elke klacht met betrekking tot de software, ongeacht of deze aansprakelijkheid is gebaseerd op contractbreuk of schending van de garantie door het bedrijf of op ernstige nalatigheid door het bedrijf of het nalaten van het bedrijf om voldoen aan wet- en regelgeving, is beperkt tot de prijs die de Eindgebruiker betaalt voor het recht om de Software te gebruiken.

 

 

ARTIKEL 8 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

Alle eigendomsrechten, intellectuele eigendomsrechten en vergelijkbare rechten met betrekking tot het softwareplatform, inclusief alle handelsmerken, auteursrechten, databaserechten, evenals alle ontwerpen en informatie in de bijbehorende applicaties, samen met de onderliggende softwarecode, zijn het exclusieve eigendom van de Bedrijf. De Eindgebruiker verkrijgt alleen een persoonlijke licentie voor het softwareplatform, zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden.

 

Het bedrijf blijft de eigenaar van de gegevens die worden verzameld tijdens en / of als gevolg van het gebruik van het softwareplatform. Het bedrijf kan deze geanonimiseerde gegevens gebruiken voor verder onderzoek en de ontwikkeling van applicaties voor het softwareplatform. Het bedrijf verbindt zich ertoe deze gegevens niet aan derden te verkopen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eindgebruiker. De Eindgebruiker zal steeds voldoen aan de licentie- en andere voorwaarden die door de Onderneming worden opgelegd of worden opgelegd.

 

Het is de Eindgebruiker verboden enig aspect van het softwareplatform te kopiëren, aan te passen, in te richten of aan te passen.

 

 

ARTIKEL 9. DIVERSEN.

 

 

9.1 Volledige overeenkomst; Wijzigingen.

 

De Servicevoorwaarden vertegenwoordigen de volledige afspraak over het gebruik van de Software tussen de partijen bij deze overeenkomst en vervangen alle andere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten gemaakt door of namens het Bedrijf of de Eindgebruiker en kunnen alleen worden gewijzigd door middel van schriftelijke overeenkomsten die beide partijen hebben ondertekend.

 

9.2 Scheidbaarheid.

 

Waar mogelijk zullen de bepalingen van de Servicevoorwaarden zodanig worden geïnterpreteerd dat ze geldig en afdwingbaar zijn onder de toepasselijke wetgeving. Als een of meer bepalingen van de Servicevoorwaarden echter geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijken te zijn, blijft de rest van die bepaling en van de Servicevoorwaarden volledig van kracht. Bovendien blijven de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepalingen bindend voor het gedeelte dat wettelijk is toegestaan.

 

9.3 Afstand.

 

Het niet of vertragen van een partij om enig recht of rechtsmiddel uit te oefenen onder de Servicevoorwaarden zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel, of enig ander recht of rechtsmiddel onder de Servicevoorwaarden, noch zal enige gedeeltelijke uitoefening van enig recht of rechtsmiddel onder de Servicevoorwaarden Servicevoorwaarden sluiten elke verdere uitoefening daarvan of de uitoefening van enig ander recht of rechtsmiddel onder de Servicevoorwaarden uit. De rechten en rechtsmiddelen die in de Servicevoorwaarden worden geboden, zijn cumulatief en sluiten geen rechten of rechtsmiddelen uit die door de wet zijn bepaald. Geen verklaring van afstand is van kracht tenzij deze schriftelijk is verstrekt en ondertekend door de partij die de afstand doet of zijn naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger (s).

 

9.5 Onafhankelijke contractant.

 

De Partijen bij deze Overeenkomst handelen in alle aangelegenheden met betrekking tot de Servicevoorwaarden als een onafhankelijke contractant. Niets in de Servicevoorwaarden vormt of wordt geacht een partnerschap tussen de Partijen hierbij te vormen. De Servicevoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd als machtiging van een van de partijen bij deze overeenkomst om op te treden als agent van de andere partij of om een van de partijen te machtigen om verplichtingen aan te gaan of te creëren namens de andere partij.

 

9.6 Toepasselijk recht en jurisdictie.

 

Het Belgische recht is van toepassing op de Servicevoorwaarden en elk geschil met betrekking tot de interpretatie van of de uitvoering onder de Servicevoorwaarden zal worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Gent, afdeling Gent.

bottom of page